Arellano Hymn

Arellano pamantasan namin
Mahal naming Alma Mater.
Alay sa iyo mga puso namin
Lagi ka naming pakamamahalin
Ikaw ang aming tanging bukal
Ng malayang karunungan
O pamantasan naming mahal
Arellano University.

Arellano aming pamantasan
Lingkod na tapat ng bayan
Ang dunong na sa amin ay bigay
Sa buhay ay gagamiting tanglaw
Sa Diyos ang samo nami't hiling
Ngalan mo'y laging magniningning
O pamantasan naming mahal
Arellano University.